Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học của Bộ y tế dành cho cha mẹ học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên, cán bộ công nhân viên và nhà nước